Canllaw ailgylchu yn y gweithle

HOLL WEITHLEOEDD

Help i’ch busnes ar bob cam o’r siwrne.

Canllawiau ar gyfer holl weithleoedd

Newid sector

Mae’r gyfraith ailgylchu newydd yn berthnasol i holl weithleoedd Cymru.

Rhad i bob weithle, fel busnesau, y sector cyhoeddus, ac elusennau, wahanu eu deunyddiau ailgylchadwy yn yr un modd ag y gwnaiff y rhan fwyaf o aelwydydd eisoes.

Mae’n berthnasol hefyd i holl gasglwyr a phroseswyr gwastraff ac ailgylchu sy’n rheoli gwastraff sy’n debyg i wastraff domestig o weithleoedd.

Trosolwg o’r cynnwys

Beth yw’r gyfraith newydd?

Bydd angen i weithleoedd wahanu’r deunyddiau a restrir isod ar gyfer eu hailgylchu. Bydd angen hefyd i weithleoedd drefnu i’r gwastraff gael ei gasglu ar wahân i wastraff arall.

Sut bydd y gyfraith yn cael ei gorfodi

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod deunyddiau yn cael eu gwahanu a’u casglu’n gywir, a bod y gwaharddiad ar anfon ailgylchu i dirlenwi neu i’w losgi yn cael ei ddilyn.

Awdurdodau Lleol sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod y gwaharddiad ar wastraff bwyd yn mynd i garthffosydd yn cael ei ddilyn.

Sut i baratoi

Mae’n bwysig darllen Casglu deunyddiau gwastraff ar wahân ar gyfer ailgylchu: cod ymarfer Cymru, sy’n manylu ymhellach ar sut i gydymffurfio â’r gyfraith i wahanu gwastraff a’i gadw ar wahân i’w ailgylchu.

Mwy o gymorth a chanllawiau

Mae WRAP Cymru wedi cynhyrchu nifer o adnoddau i gefnogi gweithleoedd.

Rydych yn edrych ar ganllawiau ar gyfer holl weithleoedd

Dewis sector arall