Canllaw ailgylchu yn y gweithle

Manwerthu

Help i’ch busnes ar bob cam o’r siwrne.

Canllawiau ar gyfer y sector manwerthu

Newid sector

Dylid darllen y canllaw hwn ar y cyd â Casglu Deunyddiau Gwastraff ar Wahân ar gyfer Ailgylchu: Cod Ymarfer Cymru. Mae’r canllaw hwn yn darparu cyngor ategol ar gyfer sectorau unigol ac ni ddylid ei ddarllen fel canllaw ar ei ben ei hun.

Mae’r canllaw hwn ar gyfer y sector manwerthu. Mae’n berthnasol i fusnesau manwerthu o bob maint sy’n gweithredu allan o siopau ffisegol, yn ogystal â’r rhai sy’n gweithredu ar-lein.

Trosolwg o’r cynnwys

Pam mae angen ichi ailgylchu?

O 6 Ebrill 2024, bydd yn rhaid i holl weithleoedd gyflwyno’r deunyddiau canlynol ar wahân i’w hailgylchu.

Sut i ddeall eich gwastraff ac ailgylchu’n well

Er mwyn deall y gwahanol fathau o wastraff y mae eich siop yn ei gynhyrchu, gwnewch archwiliad gwastraff trwy gerdded trwy'r gwahanol fannau yn eich eiddo.

Atal gwastraff yn y lle cyntaf

Bydd lleihau neu atal faint o wastraff yr ydych yn ei gynhyrchu’n helpu i arbed arian a lleihau maint y biniau y bydd eu hangen arnoch.

Sut i gydymffurfio â’r gyfraith ailgylchu newydd

Argymhellwn ichi ddarllen Casglu Deunyddiau Gwastraff ar Wahân ar gyfer Ailgylchu: Cod Ymarfer Cymru i sicrhau eich bod yn gwneud popeth y mae angen ichi ei wneud. Mae’s cyhoeddiad hwn yn cynnwys rhestr o’r holl fathau penodol o eitemau y mae’n rhaid eu hailgylchu.

Sut i drefnu gwasanaeth ailgylchu newydd

Os bydd angen ichi drefnu gwasanaeth casgliadau ailgylchu newydd ar gyfer eich sefydliad, mae’n werth ystyried y canlynol:

Lle ar gyfer eich biniau?

Mae’n bwysig ichi ystyried ble a sut byddwch yn storio eich gwastraff ac ailgylchu.

Syniadau ar hyfforddi staff

Gallwch ddefnyddio ein hadnoddau wrth ymgysylltu â'ch gweithwyr,

Adnoddau

Adnoddau a gwybodaeth ychwanegol ar gyfer manwerthwyr

Rydych yn edrych ar ganllawiau ar gyfer y sector manwerthu ar hyn o bryd

Dewis sector arall