Ailgylchu yn y Gweithle

Mae’n bryd i ni sortio hyn.

Adnodd dan sylw

Gweminarau i ddod: Cofleidiwch y newidiadau deddfwriaethol sydd ar y gorwel yng Nghymru

Mae'r gyfres hon o weminarau yn rhoi cyflwyniad cynhwysfawr i'r rheoliadau gwastraff, ag archwiliad manwl o’r gofynion ar bob sector i gydymffurfio â'r gyfraith newydd.

Bydd y Rheoliadau Ailgylchu yn y Gweithle newydd yn ei gwneud yn ofynnol i weithleoedd yng Nghymru wella’r ffordd y maent yn ailgylchu.

Beth sy’n newid a pham

Mae’r cyfraith newydd yn ei gwneud yn ofynnol i holl weithleoedd, yn cynnwys busnesau, cyrff cyhoeddus a’r trydydd sector, wahanu’r deunyddiau ailgylchadwy hyn oddi wrth eu gwastraff cyffredinol.

  • Bwyd dros ben neu wastraff a gafodd ei greu drwy baratoi bwyd
  • Papur a cherdyn fel hen bapurau newydd ac amlenni, blychau dosbarthu a phecynnu
  • Metel, plastig, a chartonau a deunyddiau pacio eraill tebyg (er enghraifft, cwpanau coffi)
  • Gwydr fel poteli diodydd a jariau bwyd
  • Tecstilau heb eu gwerthu fel dillad a nad ydynt yn ddillad
  • Cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff bach heb eu gwerthu (sWEEE)
Glass bottles
Metal cans
Plastic bottles
Waste paper
Food waste
Cardboard

Mae’n orfodol i weithleoedd drefnu casgliad ar wahân ar gyfer y deunyddiau hyn, er mwyn iddynt gael eu hailgylchu’n effeithlon.

Cymru yw trydedd genedl orau’r byd am ailgylchu gwastraff o aelwydydd ar hyn o bryd.

Y nod yw datblygu ar lwyddiant ailgylchu o gartrefi a sicrhau cyfraddau ailgylchu uchel mewn gweithleoedd hefyd.

Dyma fanteision ailgylchu:

  • cynyddu faint o ddeunydd eilgylch y gall cynhyrchwyr yng Nghymru ei ddefnyddio, ac yn gwella’i ansawdd;

  • cefnogi gweithleoedd i leihau eu gwastraff;

  • lleihau allyriadau carbon;

  • helpu’r economi greu Cymru werddach.

A Pie chart showing 65% positive

Cyfradd ailgylchu 65%

o’r deunydd gwastraff a gesglir gan ein hawdurdodau lleol

An illustration of a leaf and the world globe

400,000 o dunelli

o allyriadau carbon wedi’u harbed bob blwyddyn