Canllawiau ar gyfer
Cyfleusterau hamdden a’r sector adloniant
Trosolwg

Sut i ddeall eich gwastraff ac ailgylchu’n well

Er mwyn deall y gwahanol fathau o wastraff y mae eich gweithle yn ei gynhyrchu, gwnewch archwiliad gwastraff trwy gerdded trwy'r gwahanol fannau yn eich eiddo, e.e., swyddfeydd, ceginau, caffis ar y safle, ystafelloedd clwb a lolfeydd, mannau paratoi bwyd, storfeydd, a mannau dosbarthu, i archwilio cynnwys biniau gwastraff cyffredinol, ac i amlygu unrhyw ymdrechion lleihau gwastraff neu ailgylchu sydd eisoes ar waith. Meddyliwch hefyd am y bobl a fydd yn defnyddio eich cyfleusterau a'r mathau o wastraff y gallent ei gynhyrchu.

Ar eich eiddo, mae’r mannau sy’n fwyaf tebygol o gynhyrchu gwastraff yn cynnwys:

  • Ceginau, caffis ar y safle, a stondinau bwyd:

  • Mannau paratoi bwyd – bwyd (difetha a gwastraff paratoi), deunyddiau pacio fel metel, gwydr, cardbord, ffilmiau plastig a deunydd lapio.

  • Mannau bwyta bwyd – bwyd (gwastraff plât), gwastraff pecynnu fel caniau diodydd, poteli plastig a gwydr, cartonau diod, cardbord, a phapur;

  • Ystafell staff/ystafell fwyta/swyddfa – papur, bwyd, a deunydd pacio;

  • Mannau cyhoeddus fel cynteddau, neuaddau a siopau anrhegion – bwyd heb ei fwyta, gwastraff pecynnu fel caniau diod, poteli plastig a gwydr, cartonau diod, cardbord a phapur;

  • Siopau anrhegion – papur a deunyddiau pecynnu fel cardbord, ffilmiau plastig a lapio; a thecstilau heb eu gwerthu a nwyddau trydanol bach heb eu gwerthu; a

  • Lletyai gwesteion a gwyliau – bwyd (gwastraff plât, paratoi a bwyd wedi difetha), gwastraff pecynnu fel caniau diodydd, poteli plastig a gwydr, cartonau diod, cardbord a phapur.

Yn dibynnu ar natur benodol eich busnes a'r gwasanaethau a ddarperir gennych, efallai eich bod yn cynhyrchu gwahanol fathau o wastraff, er enghraifft, olewau coginio a brasterau, silindrau nwy gwersylla tafladwy neu fatris a fydd yn galw am wasanaeth casglu gwastraff arbenigol.

Os ydych wedi llogi eich safle o’r blaen, dylech wybod y mathau o wastraff a faint ohono sy’n debygol o gael ei gynhyrchu gan weithgareddau eich cleientiaid. Bydd hyn yn eich helpu i ganfod faint o gynwysyddion y bydd angen i chi eu cyflenwi ar gyfer deunyddiau ailgylchadwy a gwastraff arall er mwyn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Ailgylchu yn y Gweithle newydd.