Canllawiau ar gyfer
Addysg
Trosolwg

Gwastraff bwyd a hylendid

Yn anorfod, bydd ysgolion, colegau a phrifysgolion sydd â ffreuturau neu geginau yn creu gwastraff bwyd mewn symiau mwy na’r sefydliadau hynny nad ydynt yn paratoi a choginio bwyd ar y safle.

Wrth gynllunio eich casgliadau gwastraff bwyd yn eich lleoliad addysg, efallai y dymunwch ystyried gasglu gwastraff bwyd o’r gegin ar wahân i’r gwastraff a gesglir yn y “tu blaen” neu ardaloedd cyhoeddus. Gallai hyn eich galluogi i reoli faint o ddeunydd anghywir sy’n mynd i’r biniau’n haws, a lleihau’r risg o halogi biniau bwyd allanol cyfan.

Mae canllawiau ar wastraff bwyd i’ch helpu i waredu eich gwastraff yn gywir er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith Dyletswydd i Ofalu bresennol.

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd hefyd yn darparu canllawiau sy’n golygu bod angen ichi:

  • storio bwyd mewn cynwysyddion y gellir eu selio sydd yn:

    • soled, a digon cryf i ddal gwastraff bwyd;

    • mewn cyflwr da – h.y. heb ddifrod neu holltau a allai alluogi plâu i gyrraedd y gwastraff neu achosi gollyngiadau ac

    • yn hawdd eu glanhau a’u diheintio.

  • symud gwastraff bwyd a sbwriel arall o ardaloedd cyn gynted â phosibl a

  • bod â digon o gyfleusterau storio gwastraff i storio a gwaredu gwastraff bwyd a sbwriel arall i’w cadw’n lân.

Sicrhewch fod unrhyw newidiadau a wnewch yn cael eu cynnwys yn eich Systemau Rheoli Diogelwch Bwyd.

Os yw eich casglwr gwastraff bwyd yn caniatáu ichi ddefnyddio bagiau leinio compostadwy, sicrhewch fod eich bagiau leinio yn cydymffurfio â BS EN 13432. Mae’r safon hwn yn golygu bod yr holl wastraff bwyd a gaiff ei anfon i’w brosesu’n fasnachol yn gorfod bodloni’r safonau iawn.

Gallwch gyfeirio at ein canllaw ar gyfer y sector lletygarwch a fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am gasglu gwastraff bwyd i’w ailgylchu.