Canllawiau ar gyfer
Addysg
Trosolwg

Ymgysylltu â staff a disgyblion

Wrth sefydlu cynllun ailgylchu, dylech ymgysylltu â:

y person sy’n gyfrifol am gaffael nwyddau a gwasanaethau;

Gofalwyr neu weithwyr sy’n gyfrifol am wagio biniau mewnol i gynwysyddion allanol, neu sy’n cysylltu â chasglwyr gwastraff neu ailgylchu;

staff glanhau i sicrhau bod gwastraff yn cael ei sortio’n gywir a gofyn iddyn nhw roi gwybod i’r gofalwr neu’r tîm rheoli am faterion fel biniau’n gorlifo neu halogiad. Gallant hefyd ddweud a oes gennych chi’r capasiti gwastraff cywir neu os oes angen mwy arnoch;

Staff arlwyo mewn ceginau ar y safle i leihau gwastraff bwyd drwy reoli dognau a chynhyrchu gormod o wastraff bwyd a gwastraff anochel;

Darparwyr Rheoli Cyfleusterau (os oes rhai) i sicrhau bod gwasanaethau ailgylchu’n cael eu darparu;

mae staff tir neu stadau angen gwybod am newidiadau i gasgliadau, ynghyd â lleoliadau biniau y byddant yn eu defnyddio wrth gyflawni eu dyletswyddau, h.y. codi sbwriel neu wagio biniau sbwriel allanol;

staff dysgu a Chydlynwyr Eco-Sgolion sy’n gallu cysylltu gwersi â’r gweithgareddau ailgylchu hynny y mae angen i ddisgyblion gymryd rhan ynddynt a

Swyddogion Cynaliadwyedd (sy’n gyffredin mewn lleoliadau addysg uwch a phellach), sydd fel arfer yn adrodd ar faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd megis rheoli gwastraff ac yn ymgysylltu yn eu cylch.

Defnyddiwch ein hadnoddau wrth ymgysylltu â’ch staff, disgyblion, neu fyfyrwyr.