Canllawiau ar gyfer
Busnesau bach a chanolig (SME)
Trosolwg

Adnoddau

Mae gwaharddiad ar Blastigion Untro yn cynnwys cyllyll a ffyrc plastig, ffyn troi diodydd, nwyddau polystyren a gwellt yfed.

Mae Busnes Cymru yn darparu arweiniad a chymorth i fusnesau ar gynaliadwyedd a diogelu’r amgylchedd.

Mae arweiniad pellach ar gael ar gyfer y sector manwerthu, gwasanaethau lletygarwch a bwyd, cyfleusterau adloniant a hamdden, sefydliadau addysgol a digwyddiadau awyr agored.