Canllawiau ar gyfer
Digwyddiadau awyr agored
Trosolwg

Sut i drefnu gwasanaeth ailgylchu newydd

Cyn siarad â chasglwr ailgylchu i gaffael neu drefnu gwasanaeth ailgylchu, meddyliwch am:

  • Faint o wastraff y byddwch yn debygol o’i gynhyrchu yn ystod y digwyddiad, gan gynnwys faint o gynwysyddion a lleoliadau y byddwch yn casglu gwastraff a deunyddiau ailgylchadwy ohonynt. Mae’n bwysig ystyried a fydd gwastraff a gynhyrchir ar y safle yn cael ei gasglu a’i symud i gynwysyddion masnachol mwy neu a fydd angen i’r casglwr gyflenwi a gwagio cynwysyddion o bob rhan o’r lleoliad;

  • A fydd angen casgliadau ar adegau penodol o amserlen y digwyddiad arnoch, er enghraifft, ar ddiwedd bob dydd neu pan fo’r digwyddiad wedi dod i ben, er mwyn cyfrif am newidiadau yn symiau gwastraff a sicrhau diogelwch y safle. Cyfeiriwch at eich asesiad risg a'r mesurau lliniaru a nodwyd i leihau peryglon sy'n ymwneud â'r casgliadau gwastraff y bydd angen i'ch contractwr eu gwneud;

  • Siaradwch gyda’ch casglwr gwastraff presennol am eich anghenion ailgylchu newydd. Bydd angen iddyn nhw fod yn ymwybodol o’r gyfraith newydd a sicrhau bod y gwasanaethau y maen nhw’n eu cynnig yn cydymffurfio a

  • Gallech hefyd gael dyfynbrisiau gan amrywiaeth o gasglwyr er mwyn cael y pris gorau a’r gwasanaeth sy’n fwyaf addas i chi.

Os ydych yn llogi cynwysyddion, sicrhewch fod eich casglwr penodedig yn cael gwybod pryd a ble i ddosbarthu eich cynwysyddion gwastraff ac ailgylchu yn ogystal â phryd i'w symud o'r safle. Os ydych chi'n rhagweld y bydd swm y gwastraff yn uchel, efallai y bydd angen i chi drefnu casgliadau trwy gydol y digwyddiad neu'r ŵyl.