Canllaw ailgylchu yn y gweithle

Lleoliadau preswyl

Help i’ch busnes ar bob cam o’r siwrne.

Canllawiau ar gyfer y sector lleoliadau preswyl

Newid sector

Dylid darllen y canllaw hwn ar y cyd â Casglu Deunyddiau Gwastraff ar Wahân ar gyfer Ailgylchu: Cod Ymarfer Cymru. Mae’r canllaw hwn yn darparu cyngor ategol ar gyfer sectorau unigol ac ni ddylid ei ddarllen fel canllaw ar ei ben ei hun.

Trosolwg o’r cynnwys

Pam mae angen ichi ailgylchu?

O 6 Ebrill 2024, bydd yn rhaid i holl weithleoedd gyflwyno’r deunyddiau canlynol ar wahân i’w hailgylchu.

Sut i ddeall eich gwastraff ac ailgylchu’n well

Er mwyn deall y gwahanol fathau o wastraff y mae eich gweithle yn ei gynhyrchu, gwnewch archwiliad gwastraff trwy gerdded trwy'r gwahanol fannau yn eich eiddo.

Atal gwastraff yn y lle cyntaf

Bydd lleihau neu atal faint o wastraff yr ydych yn ei gynhyrchu’n helpu i arbed arian a lleihau maint y biniau y bydd eu hangen arnoch.

Sut i gydymffurfio â’r gyfraith ailgylchu newydd

Argymhellwn ichi ddarllen Casglu Deunyddiau Gwastraff ar Wahân ar gyfer Ailgylchu: Cod Ymarfer Cymru i sicrhau eich bod yn gwneud popeth y mae angen ichi ei wneud. Mae’s cyhoeddiad hwn yn cynnwys rhestr o’r holl fathau penodol o eitemau y mae’n rhaid eu hailgylchu.

Sut i drefnu gwasanaeth ailgylchu newydd

Os bydd angen ichi drefnu gwasanaeth casgliadau ailgylchu newydd ar gyfer eich sefydliad, mae’n werth ystyried y canlynol:

Lle ar gyfer eich biniau?

Mae’n bwysig ichi ystyried ble a sut byddwch yn storio eich gwastraff ac ailgylchu.

Gwastraff bwyd a hylendid

Yn anorfod, bydd sefydliadau sydd â ffreuturau neu geginau yn creu gwastraff bwyd mewn symiau mwy na’r sefydliadau hynny nad ydynt yn paratoi a choginio bwyd ar y safle.

Ymgysylltu â gweithwyr, cleientiaid a phreswylwyr

Gallwch ddefnyddio ein hadnoddau wrth ymgysylltu â'ch gweithwyr, cleientiaid a phreswylwyr

Adnoddau

Canllawiau ychwanegol ar gyfer lleoliadau preswyl

Rydych yn edrych ar ganllawiau ar gyfer y sector lleoliadau preswyl ar hyn o bryd

Dewis sector arall