Canllawiau ar gyfer
Lleoliadau preswyl
Trosolwg

Sut i ddeall eich gwastraff ac ailgylchu’n well

Er mwyn deall y gwahanol fathau o wastraff y mae eich gweithle yn ei gynhyrchu, gwnewch archwiliad gwastraff trwy gerdded trwy'r gwahanol fannau yn eich eiddo, e.e., swyddfeydd, ceginau, mannau paratoi bwyd, storfeydd, ardaloedd y mae gan eich preswylwyr a’u hymwelwyr fynediad iddynt, a mannau dosbarthu, i archwilio cynnwys biniau gwastraff cyffredinol, ac i amlygu unrhyw ymdrechion lleihau gwastraff neu ailgylchu sydd eisoes ar waith. Meddyliwch hefyd am y bobl a fydd yn defnyddio eich cyfleusterau a'r mathau o wastraff y gallent ei gynhyrchu.

Gallai’r meysydd yr ydych yn fwyaf tebygol o gynhyrchu gwastraff gynnwys:

  • Ffreuturau a cheginau – gwastraff bwyd (e.e. gwastraff paratoi) a deunyddiau pacio;

  • Golchfa a storfeydd – gwastraff deunydd pacio,

  • Ystafelloedd staff ac ystafelloedd egwyl – gwastraff papur a deunyddiau pacio;

  • Swyddfeydd cyffredinol – papur;

  • Ystafelloedd dydd, ystafelloedd gwely ac ystafelloedd ymolchi – gwastraff papur, deunydd pacio a gwastraff bwyd,

  • Mannau gweithgareddau a gweithdai – gwastraff papur a deunydd pacio, gwastraff trydanol heb ei werthu a thecstilau heb eu gwerthu a

  • Tir allanol fel gerddi a mannau eistedd yn yr awyr agored – gwastraff bwyd a deunyddiau pacio.

Efallai y bydd sefydliadau preswyl hefyd yn cynhyrchu mathau o wastraff peryglus, fel paent, olewau neu gemegau sy’n galw am wasanaeth casglu gwastraff arbenigol.