Canllawiau ar gyfer
Digwyddiadau awyr agored
Trosolwg

Lle ar gyfer eich biniau?

Sicrhewch fod cynwysyddion a mannau storio gwastraff:

 • yn ddiogel a hygyrch i bobl, yn cynnwys defnyddwyr sydd ag anableddau, a’ch casglwr gwastraff,

 • ddim mewn lleoliadau sy’n peri rhwystr, perygl tân neu’n rhwystro llwybrau dihangfa,

 • yn darparu digon o gapasiti i ymdopi â’r mathau a’r symiau o wastraff a deunyddiau ailgylchadwy a gynhyrchir a’u storio rhwng casgliadau,

 • yn cael eu gwirio'n rheolaidd trwy gydol y digwyddiad i osgoi gorlenwi a halogi,

 • ddim wedi’u lleoli wrth ymyl ardaloedd paratoi neu storio bwyd am resymau diogelwch a hylendid,

 • wedi’u lleoli’n agos i ble caiff y gwastraff ac ailgylchu ei greu,

 • yn daclus, yn lân, a heb lanast neu wastraff rhydd,

 • yn cael eu diogelu gyda chaeadau sy’n cau’n sownd, ac nad ydynt yn caniatáu i ailgylchu ddianc nac i ddŵr glaw fynd i mewn,

 • yn ddigon cadarn a chryf i wrthsefyll y tywydd a chael eu defnyddio a'u gwagio'n barhaus yn ystod eich digwyddiad ac

 • yn ddigon pell oddi wrth bebyll neu garafanau fel nad ydynt yn achosi perygl iechyd neu dân.

Mae’n bwysig:

 • labelu eich biniau ailgylchu i osgoi halogiad. Gallwch ddefnyddio labeli oddi dudalen Adnoddau a

 • atal dŵr rhag cael ei halogi gan wastraff wedi’i storio.

Bydd dilyn y canllaw a’r cyngor hwn hefyd yn helpu osgoi unrhyw broblemau rheoli plâu.

Mae angen i fannau storio gwastraff fod yn hygyrch i gerbydau casglu ac wedi'u lleoli'n ddelfrydol ar dir solet i sicrhau bod cerbydau a gweithwyr yn gallu mynd at y biniau a'u symud yn hawdd ac yn ddiogel, hyd yn oed os yw cyflwr y tir yn wlyb. Pan bynnag y bo modd, ni ddylai cerbydau casglu gwastraff weithredu mewn mannau sy'n hygyrch i'r cyhoedd. Fodd bynnag, os oes rhaid i gerbyd casglu gwastraff groesi ardaloedd sy’n hygyrch i’r cyhoedd, sicrhewch fod eich casglwr yn cael ei hysbysu y dylai cyflymderau teithio fod yn araf iawn h.y. 5mya a bod ganddynt weithwyr yn cerdded o flaen a thu ôl i unrhyw gerbyd sy’n symud i leihau’r risg o wrthdrawiadau a damweiniau.

Gall halogiad a achosir gan roi eitemau anghywir mewn biniau atal eich deunyddiau ailgylchadwy rhag cael eu casglu i'w hailgylchu a gall arwain at gostau cosb. Sicrhewch fod biniau ailgylchu wedi'u labelu'n gywir i atal camgymeriadau rhag digwydd.